Inja clic konid keh yek estekhareh digeh bokoninKare dorosti nist


bad


[Sureh :15] [Ayeh :91]